Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Českého svazu kuší

 

 

 

 

 

Stanovy

Českého svazu kuší, z. s.

 

 1. Základní ustanovení
 1. Český svaz kuší, z. s. / dále jen ČSK / je samosprávným a dobrovolným spolkem sdružujícím jednotlivce, oddíly, kluby a další subjekty, které mají zájem pěstovat a rozvíjet střelbu z kuše v České republice /dále jen ČR/
 2. Český svaz kuší, z. s. ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, tedy od 1. 1. 2014, považuje za zapsaný spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
 3. Název:  Český svaz kuší, z. s.
 4. Adresa sídla: Sport. areál TJ Jiskra, č.p.1297, Otrokovice PSČ 765 02
 5. Identifikační číslo spolku: 00553875
 6.  ČSK má postavení samostatné právnické osoby s působností na celém území ČR.
 7. ČSK vyvíjí svou činnost v souladu s ústavou ČR, právním řádem ČR, s pravidly světové organizace I.A.U., a s těmito stanovami.
 8. ČSK je jediným zástupcem ČR v mezinárodní federací I.A.U., divize Field, kde zastřešuje všechny jednotlivce, oddíly, kluby a další subjekty věnující se střelbě z polní kuše.
 9. ČSK uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů. ČSK neodpovídá za závazky svých členů a naopak.
 10. Politická činnost v ČSK je nepřípustná.
 11. ČSK používá ve vnitřním i veřejném styku symbol, kterým je znak svazu.

 

                                               II.  Cíle a poslání ČSK

 1. Posláním ČSK je vytváření podmínek a péče o rozvoj střelby z kuše a uspokojování potřeb jeho členů.
 2. Činnost ČSK může být financována z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu činnosti dosaženo příjmu, použije tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 3. ČSK provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 1. Zabezpečuje podmínky pro rozvoj a přípravu české reprezentace ve střelbě z kuše.
 2. Zajišťuje státní reprezentaci
 3. Zajišťuje a řídí celostátní soutěže v jednorázovém i dlouhodobém uspořádání
 4. Organizuje a zajišťuje mezinárodní soutěže na úrovni reprezentačních družstev
 5. Zastupuje ČR v I. A. U.
 6. Zastupuje českou střelbu z kuše při jednání s Českou unii sportu, Českým olympijským výborem a státními orgány
 7. Vydává pravidla a předpisy s celostátní působností
 8. Zajišťuje vzdělávání trenérů a rozhodčích na celostátní úrovni
 9. Rozvíjí činnost zaměřenou proti používání zakázaných prostředků. Podílí se na prevenci proti dopingu.

 

 1.   Členství
 1. Členství v ČSK je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. Osoba mladší 18 let se může stát členem ČSK jen se souhlasem jeho zákonného zástupce. O přijetí člena rozhoduje výbor klubu ČSK, kde zájemce o členství požádá.

 

 1. Člen ČSK platí členský příspěvek, který se skládá ze svazového příspěvku a z klubového příspěvku. Svazový příspěvek převádí klub na svaz a současně svazu předává informaci o nově přijatém členu.

 

 1. ČSK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Údaje, které jsou o členech evidovány, stanoví vnitřním předpisem ČUS.

 

 1. Členství v ČSK jednotlivce zaniká na základě jeho žádosti, vyloučením, jeho úmrtím nebo zánikem ČSK. Důvodem pro vyloučení je neplacení členského příspěvků, porušování stanov klubu či svazu a poškozování zájmů klubu či svazu. O vyloučení rozhoduje na základě návrhu výboru členská schůze.

 

 1. Jednotlivec nemůže být současně členem ve více klubech registrovaných ve svazu, ale může v nich hostovat.

 

 

 1. Práva a povinnosti členů ČSK

 

 1. Právem všech členů ČSK je účastnit se sportovního, kulturního a společenského života ČSK.
 2. Práva členů ČSK jsou:
  1. účastnit se členské schůze ČSK s hlasem rozhodujícím;
  2. na jednáních ČSK uplatňovat své návrhy, názory a kritiku;
  3. na jednáních v ČSK, která se ho týkají být zastoupen;
  4. dostávat pravidelně informace o činnosti a hospodaření ČSK;
  5. navrhovat kandidáty do výboru ČSK;
  6. hostovat v jiném klubu v rámci ČSK.

 

 1. Povinnosti členů ČSK jsou:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti ČSK;
  2. řídit se stanovami svazu, základními normami sportovního chování, dbát dobrého jména ČSK a nepoškozovat ho svým chováním a vystupováním;
  3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží ČSK k zabezpečení jeho činnosti;
  4. řádně a včas platit členské příspěvky podle pravidel stanovených členskou schůzí;
  5. dodržovat Mezinárodní pravidla střelby z polní kuše IAU, dodržovat zásady střelecké etiky, respektovat řád střelnice a pokyny správce.

 

 

 1. Statutární orgán

 

 1. Statutárním orgánem ČSK je předseda.

 

 1. ČSK zastupuje předseda samostatně.

 

 1. Předsedu volí členská schůze ČSK z kandidátů navržených výborem z členů svazu starších 18 let na období čtyř let.

 

 1. Předseda rozhoduje o všech záležitostech svazu, které nejsou vyhrazeny členské schůzi, nebo výkonnému výboru ČSK a je vázán usnesením členské schůze a usnesením výboru.

 

 1. Předseda ČSK vykonává svou činnost dobrovolně a bez nároku na odměnu, nutné výdaje spojené s výkonem funkce ale budou hrazeny dle platných předpisů ČUS.

 

 

 1.  Nejvyšší orgán ČSK

 

 1. Nejvyšším orgánem ČSK je členská schůze, kterou svolává výbor ČSK nejméně jednou ročně, zpravidla do konce dubna každého roku. Výbor ČSK je povinen svolat členskou schůzi také tehdy, požádá-li o svolání členské schůze písemně s odůvodněním alespoň jedna čtvrtina všech členů svazu.

 

 1. Členská schůze se svolává rozesláním pozvánky e-poštou, vyvěšením pozvánky na webové stránky ČSK, případně listovní poštou nejméně 21 dní před zasedáním.

 

 1. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů ČSK. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů. V případě, že 15 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, koná se členská schůze jako náhradní.

 

 1. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

 

 1. Členská schůze má tato výlučná oprávnění:
  1. schvalovat hospodářská pravidla ČSK;
  2. schvalovat rozdělení hospodářského výsledku ČSK za uplynulé účetní období;
  3. volit předsedu a Výkonný výbor ČSK;
  4. volit členy revizní a sportovnětechnické komise
  5. měnit stanovy ČSK;
  6. schvalovat vstup ČSK do sdružení právnických osob a vystoupení z nich;
  7. rozhodovat o zrušení ČSK, o rozdělení nebo fúzi ČSK;

ch) schvalovat výši členských příspěvků;

 

 

 1.  Výkonný výbor ČSK

 

 1. Výkonným orgánem ČSK je Výkonný výbor ČSK (dále jen VV ČSK).

 

 1. VV ČSK má počet členů stanovený členskou schůzí (nejméně pět členů). VV ČSK tvoří předseda, místopředseda a další (nejméně tři) členové a volí se na období čtyř let.

 

 1. Členy VV ČSK volí členská schůze z kandidátů navržených z členů ČSK starších 18 let.

 

 1. VV ČSK rozhoduje o záležitostech ČSK a za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

 

 1. VV ČSK jedná o těchto záležitostech:
  1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci;
  2. organizuje a řídí činnost ČSK;
  3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy ČSK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze;
  4. schvaluje rozpočtová opatření k úpravám rozpočtu;
  5. připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze;

 

 1. Majetek a hospodaření ČSK

 

 1. Majetek ČSK tvoří:
  1. Hmotné a nehmotné věci pořízené svazem, případně jiná majetková práva;
  2. Finanční majetek v pokladně a na bankovních účtech.

 

 1. ČSK hospodaří na základě hospodářských pravidel stanovených na kalendářní rok členskou schůzí ČSK. ČSK se může zavazovat jen do výše svých aktiv a závazných příslibů veřejné finanční podpory.

 

 1. Finanční a hmotné zdroje pro činnost ČSK jsou:
  1. příspěvky členů;
  2. dary a odkazy;
  3. dotace státu, kraje nebo obce, dotace jiných organizací, jejichž je členem;
  4. výnosy z majetku;
  5. zisky z vlastní vedlejší hospodářské činnosti.

 

 1. Za dluhy ČSK jeho členové neručí.

 

 1. ČSK je účetní jednotkou. O hospodaření ČSK vede účetnictví podle příslušného zákona.

 

 

 1. Zánik ČSK

 

 1. ČSK může zaniknout usnesením členské schůze.

 

 1. Tato členská schůze musí přijmout usnesení o vypořádání aktiv a pasiv ČSK a o způsobu užití zůstatku majetku a zvolí likvidátora ČSK, který vykonává funkci statutárního orgánu ČSK až do konečného vypořádání aktiv a pasiv a poté navrhne výmaz ČSK ze spolkového rejstříku.

 

 1. ČSK zanikne, klesne-li počet řádných členů pod pět. Pokud ČSK zanikne pro malý počet členů nebo ze zákona, musí být svolána členská schůze, která jedná podle odst. 2.

 

 

 1. Ustanovení přechodná a závěrečná

 

 1. ČSK vznikl podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů 10. října 1998. jako Český svaz kuší a jeho stanovy byly zaregistrovány MV ČR pod č.j. VSP/1 – 117/90 - R

 

 1. Stanovy ČSK, z.s. byly schváleny členskou schůzí dne 05. prosince 2015 jako změna stanov spolku podle § 3041 odst. 2 zákona NOZ.

 

 

Ing. Pavol Kaszonyi

předseda Českého svazu kuší, z.s.